Κρυσταλλοποιητικό στεγανοποιητικό και συγχρόνως ρευστοποιητικό πρόσμικτο μάζης μπετόν. Πιστοποίηση CE (ΕΝ934-2). Καθιστά περιττή την πρόσμιξη ρευστοποιητικού σε σχέση με τα πρόσμικτα κρυσταλλοποίησης στεγανοποίησης.

 

Velosit CA 117

Συσκευασία

Πλαστικά σακιά των 20 kg
Βαρέλια των 180 kg

Κατανάλωση

βλ. πίνακα κατανάλωσης παρακάτω.

Ιδιότητες

To Velosit® CA 117 είναι ένα πρόσμικτο σε μορφή σκόνης που ενεργοποιεί μια κρυσταλλοποιητική αντίδραση στην μάζα του μπετόν. Το υλικό αντιδρά με την υδράσβεστο του μπετόν και μετατρέπει την μάζα του σε μόνιμα αδιαπέραστη από το νερό. Η διαφορά από τα γνωστά πρόσμικτα είναι ότι σαν κρυσταλλοποιητικό δημιουργεί αυτοεπουλώμενη μάζα. Μελλοντικές ρωγμές στο σκυρόδεμα αυτοσφραγίζονται από κρυστάλλους τους οποίους δημιουργεί το ίδιο το νερό που προσπαθεί να εισέλθει στις ρωγμές αυτές. Διαφέρει όμως και από τα κρυσταλλοποιητικά. Η διαφορά του από αυτά είναι ότι πέραν της κρυσταλλοποίησης κάνει και ρευστοποίηση. Η ρευστοποίηση μας επιτρέπει να μειώσουμε την ποσότητα του νερού στο σκυρόδεμα βελτιώνοντας έτσι δραστικά τις αντοχές του.  Το Velosit® CA 117 πληροί και υπερβαίνει την πανευρωπαϊκή πιστοποίηση ΕΝ 934-2 για πρόσμικτα στεγανοποίησης  σκυροδέματος και έχει ταξινομηθεί και σαν πρόσμικτο μείωσης νερού με βάση τον πίνακα 2 και το ASTM C494, part 2, πίνακες 1 & 2.  Το υλικό μπορεί να προσμιχθεί στο μπετόν, είτε στην μονάδα παραγωγής, είτε στην οικοδομή με πρόσμιξη στην βαρέλα ή σε μικρούς αναμίκτες. Οι βασικές ιδιότητές του είναι οι κάτωθι:

 

 • Αυτοεπούλωση μελλοντικών στατικών ρωγμών έως 0,4 mm.
 • Στεγανοποίηση στα 13 bar για κάθε κανονικά παρασκευασμένο μπετόν.
 • Αύξηση 4 % των τελικών αντοχών.
 • Ανθεκτικό σε επαφή με θαλασσινό νερό.
 • Εύκολο στην ανάμιξη. Γρήγορη διασπορά χωρίς σπατάλη χρόνου.
 • Μειωμένη επίδραση στην κάθιση και ανάπτυξη των αντοχών.
 • Αύξηση της αντοχής του μπετόν έναντι επιθετικών ουσιών στο εύρος 3-12 του pH καθώς και έναντι μαλακού νερού με χαμηλή περιεκτικότητα σε ιόντα.
 • Πιστοποίηση για επαφή με πόσιμο νερό.

Πεδίο Εφαρμογής

Στεγανό μπετόν τοιχίων και δαπέδων υπογείου, κεκλιμένων στεγών, δεξαμενών ποσίμου ύδατος, κολυμβητικών δεξαμενών, βιολογικών καθαρισμών, φρεατίων ανελκυστήρων, γκαράζ μεγάλου βάθους. Στεγανό, αντιδιαβρωτικό μπετόν, πύργων ελέγχου, πύργων εκπομπών, πυλώνων, γεφυρών κλπ. Ιδανικό σε δεξαμενές μεγάλου βάθους και μπετόν υδραυλικών έργων, φραγμάτων, στοών, καναλιών, υδροηλεκτρικών εργοστασίων. Εφαρμόζεται και σε εκτοξευμένο σκυρόδεμα. Φροντίζουμε να έχουμε έναν χαμηλό συντελεστή νερού/τσιμέντου (W/Z), καθώς και ένα κατάλληλο σχεδιασμό του οπλισμού, με επαρκή επικάλυψη και καλή δόνηση.

Τρόποι Εφαρμογής

 1. Απαιτήσεις σκυροδέματος
Η επίτευξη στεγανού σκυροδέματος με πρόσμικτα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις.
Τσιμέντο: Το Velosit® CA 117 χρησιμοποιείται με το σύνολο των τσιμέντων CEM 1-III R και N (ASTM τύποι Ι-V). Τα μόνα τσιμέντα που δεν ενδείκνυνται είναι εκείνα που περιέχουν περισσότερο από 50% ποζολανικά συστατικά. Η περιεκτικότητα του μπετόν σε  τσιμέντο να μην είναι λιγότερη από 280 kg/m3.
Πτητική τέφρα: Να μην υπερβαίνει στο τσιμέντο το 50%
Νερό: Κανονικό πόσιμο νερό, όχι περισσότερο από το 55% του τσιμέντου κ. β. (Ν/Τ < 0,55)
Ποζολανικά: Τα ποζολανικά πρόσμικτα όπως Microsilica κλπ. καλό είναι να αποφεύγονται διότι ανταγωνίζονται το πρόσμικτο ως προς την διαθέσιμη υδράσβεστο.
Αδρανή και άμμος: Να τηρούνται οι καμπύλες αδρανών όπως απαιτεί η πρακτική και οι προδιαγραφές του σκυροδέματος.
Άλλα πρόσμικτα: Το Velosit® CA 117 είναι συμβατό  με όλα τα πιστοποιημένα πρόσμικτα του εμπορίου. Αν υπάρχει αμφιβολία για κάποιο από εκείνα, να διενεργείται μια πειραματική μίξη.
Οπλισμός:  Ο σχεδιασμός του οπλισμού δεν επηρεάζεται από την χρήση ή την μη χρήση του.
 
 1. Δοσολόγηση του Velosit® CA 113
Γενικά: Η δοσολόγηση του υλικού εξαρτάται από την ποσότητα του νερού, συνυπολογιζομένης και της υγρασίας των αδρανών του μπετόν. Προσθέτουμε 5,0% Velosit® CA 117 δηλαδή 5,0 kg /100 lit νερού. Σε ένα τυπικό μπετόν με 300 kg τσιμέντο ανά m3 και με μια σχέση νερού/τσιμέντου 0,40 αυτό αντιστοιχεί σε μια δοσολόγηση 6,0 kg/ m3 μπετόν.
Δοσολόγηση στην μονάδα παραγωγής: Προσθέτουμε το Velosit® CA 117 μαζί με το νερό.  Αναμιγνύουμε κανονικά. Η ανάγκη σε νερό θα μειωθεί κατά 5-10%.
Δοσολόγηση στην βαρέλα: Προσθέτουμε το Velosit® CA 117 στην βαρέλα όταν το φορτηγό αφιχθεί στο έργο. Αναμιγνύουμε για 8 λεπτά στις γρήγορες στροφές. Να έχουμε παραγγείλει «σφιχτό» μπετόν, με λιγότερο δηλαδή νερό, για να αξιοποιήσουμε την ρευστοποίηση.
Σημείωση: Όταν προσθέτουμε πρόσμικτα στην οικοδομή, δηλαδή σε περιβάλλον μη ηλεκτρονικής δοσολόγησης, όπως είναι η μονάδα παραγωγής του μπετόν, ενδέχεται σε σπάνιες περιπτώσεις να έχουμε μια επιβράδυνση ή μια επιτάχυνση της πήξης. Οι αντοχές και η στεγανοποίηση μένουν ανεπηρέαστες. Το φαινόμενο αυτό είναι σχεδόν αδύνατον να συμβεί όταν χρησιμοποιούμε κανονικά τσιμέντα Portland και οφείλεται κυρίως σε λιγότερο συμβατικά τσιμέντα ή ποζολάνες που χρησιμοποίησε ο παραγωγός. Αν έχουμε τις αμφιβολίες μας ως προς τον παραγωγό, καλό είναι να γίνει ένα μικρό δείγμα λίγων κιλών και μάλιστα στον χώρο του.
Δοσολόγηση σε μικρές μπετονιέρες : Προσθέτουμε το πρόσμικτο στην σωστή δοσολογία μαζί με το νερό. Προσθέτουμε σταδιακά το νερό μέχρι να επιτύχουμε την  επιθυμητή υφή αναμιγνύοντας για 3’. 
 1. Σκυροδέτηση
Η σκυροδέτηση γίνεται κανονικά. Το ίδιο και η δόνηση. Σε κατασκευαστικούς αρμούς υπάρχουν κατάλληλα κορδόνια της Velosit.
 1. Ωρίμανση
 Η ωρίμανση και η μετέπειτα φροντίδα της ακολουθούν κανονικά

Πίνακας δοσολόγησης

Πίνακας δοσολόγησης
Η καλύτερη συμπεριφορά του σκυροδέματος σε διαβρωτικούς παράγοντες (ενανθράκωση), παραθαλάσσιες συνθήκες, για την Ελλάδα σύμφωνα με τον ΚΤΣ θα προκύψει:
1) με μεγάλη κατηγορία αντοχής C25/30 ή C30/37
2) Με ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου 300—330 kg/m3
3) Με χαμηλό λόγο Ν/Τ ( 0,50—0,55)
4) Καλή και συμπύκνωση και συντήρηση
5) Μεγάλη επικάλυψη οπλισμών > 35mm
 
Καθαρισμός
 Καθαρίζουμε ότι λερωθεί από το  Velosit® CA 117 όσο αυτό είναι ακόμη φρέσκο, με νερό.

Προδιαγραφές

Ευρωπαϊκή πιστοποίηση CE
Χρώμα: γκρι.
Πυκνότητα: 1,17 kg/lit
Αδιαπερατότητα από νερό βάσει ΕΝ 12390-8 (σε σκυρόδεμα με 310 kg OPC/m3 με σχέση Ν/Τ 0,45)
Θετικές υδροστατικές πιέσεις:     13 bar (190 psi)
Αρνητικές υδροστατικές πιέσεις: 13 bar (190 psi)
Αντοχή σε θλίψη ως προς το σκυρόδεμα χωρίς πρόσμικτο:
Μετά 7 ημέρες:   +2 %
Μετά 28 ημέρες  +4 %
Αυτοεπούλωση στατικών ρωγμών: έως 0,4 mm (16 mils)
Κλάση ευφλεκτότητας κατά ΕΝ13501-1: Class 1